เงื่อนไขการให้บริการ

  1. เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ GET (แก้ไข 1 เม.ย. 2563)
  2. ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับ GET (แก้ไข 1 เม.ย. 2563)
  3. เงื่อนไขการใช้งานสำหรับร้านค้า
  4. เงื่อนไขการใช้งานสำหรับร้านค้า GO-BIZ
  5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GET PAY
  6. นโยบายความเป็นส่วนตั (แก้ไข 1 เมษายน 2563)


สำนักงานใหญ่

บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 21 ยูนิต 21-04
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
อีเมล: care@getthailand.com
Close Menu