ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับ GET

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

1.

เกี่ยวกับข้อตกลงนี้

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้ให้ละเอียด หนังสือฉบับนี้คือข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในข้อตกลงฉบับนี้ และยินยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลง หากคุณไม่ยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ข้อตกลงฉบับนี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และนิติบุคคล GET ที่มีตามที่กำหนดไว้ใน https://www.getthailand.com/directory-th/ (“GET”) หากมีความเกี่ยวข้อง การใช้บริการโดยคุณในฐานะผู้ใช้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ GET และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GET PAY ที่มีตามที่กำหนดไว้ใน https://www.getthailand.com/directory-th/

2.

เกี่ยวกับ GET

GET คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทจะให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะกับผู้ใช้ GET ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ คุณคือผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่ผู้ใช้ และคุณต้องกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของคุณเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท GET ใด ๆ 

3.

คำจำกัดความและการตีความ

3.1

ในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:

บัญชี หมายถึงบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงบริการ

บริษัทในเครือตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญาจะหมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา

ข้อตกลง หมายถึงข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับสำหรับ GET เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี

กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึงกฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของข้อตกลงฉบับนี้

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้ผู้ขับและผู้ปฏิบัติการยานพาหนะเพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้

กระเป๋าสตางค์ผู้ขับ หมายถึงคุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท GET (“GET-PAY”)

ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับ หมายถึง เงินที่จะถูกเครดิตไปยังกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับ

รายการ F&B (รายการอาหารและเครื่องดื่ม) หมายถึงอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้าผ่านทาง GET-FOOD

GET Vouchers หมายถึง voucher ที่ผู้ใช้อาจจะมีสิทธิ์ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

GET-FOOD หมายถึง การบริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สั่งรายการ F&B จากเมนูของผู้ประกอบการค้า GET-FOOD ที่อยู่ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งจะถูกส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ประกอบการค้า GET-FOOD หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้า คาเฟ่ บาร์ รถเข็น แผง หรือ ผู้ประกอบการค้าอื่นซึ่งจะจัดหา รายการ F&B (รายการอาหารและเครื่องดื่ม) ที่ได้ถูกสั่งโดยผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

กลุ่มบริษัท หมายถึงบุคคลและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้) 

เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางประเทศ เมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดย GET เป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ใน https://www.getthailand.com/directory-th/

อุปกรณ์มือถือ คือสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน หรือุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ

นโยบาย หมายถึงแนวทางปฏิบัติของชุมชน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งอื่นใดที่มีสำหรับ GET เป็นระยะ ๆ ในแต่ละกรณีตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมถึงที่ระบุอยู่ใน https://www.getthailand.com/directory-th/

บริการ หมายถึงบริการที่ GET และ/หรือกลุ่มบริษัท มอบให้เพื่อเชื่อมต่อผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคลกับผู้ใช้ รวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการชำระเงิน และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน บริการที่ GET มอบให้นั้น จะไม่รวมถึงตัวบริการขนส่ง เนื่องจากบริการเหล่านี้คุณต้องเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง

ค่าธรรมเนียมบริการ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.8

เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับบริการและ/หรือบริการขนส่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจง ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ

เขตพื้นที่ หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในบริการของคุณ

บริการขนส่ง หมายถึงการให้บริการขนส่ง รวมถึงการขนส่งสินค้าและ/หรือผู้โดยสาร และ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อ และการไปรับรายการ F&B ในนามของผู้ใช้ หรือการเติมเงิน กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ ในนามของผู้ใช้ ที่คุณมอบให้แก่ผู้ใช้

ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้ผู้ใช้เพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะ 

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3

ข้อมูลผู้ใช้ หมายถึงข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับผู้ใช้ที่แจ้งให้คุณทราบโดยหรือในนามของ GET หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจจะรวมถึงชื่อ ตำแหน่งนัดรับ ข้อมูลติดต่อ และรูปภาพของผู้ใช้ 

กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดย GET-PAY 

เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ หมายถึง เงื่อนไขการใช้งานที่ใช้กับการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของผู้ใช้ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ และ 

ยานพาหนะ หมายถึงยานพาหนะที่คุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง

3.2

ในข้อตกลงฉบับนี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง “หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร” จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า “รวมถึง” “รวมทั้ง” “โดยเฉพาะ” “ตัวอย่างเช่น” หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้ถือใช้ข้อกำหนดในท้องถิ่นแทนที่เงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

4.

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ GET

4.1

คุณรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ว่า:

4.1.1   

คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

4.1.2

คุณสามารถปฏิบัติพาหนะยานยนต์ (ซึ่งรวมถึงตัวยานพาหนะเอง) และมีใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงใบอนุญาต การอนุมัติ อำนาจ และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ในการให้บริการขนส่งในเขตพื้นที่ตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้

4.1.3

คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติการยานพาหนะ และยานพาหนะดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและการซ่อมบำรุงของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทที่ใช้งาน ตัวยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และอยู่ในสภาพที่สะอาดและสะดวกสบาย เหมาะสมกับการให้บริการขนส่งตามที่เกี่ยวข้อง

4.1.4

คุณอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรือหากอายุตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการขนส่งได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ในเขตพื้นที่นั้นสูงกว่า 18 ปี คุณต้องมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายดังกล่าว)

4.1.5

คุณมีและจะดูแลรักษาให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุและครอบคลุมความรับผิด สำหรับการปฏิบัติการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยธุรกิจ เพื่อคุ้มครองการสูญเสียที่คาดหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง ซึ่งในแต่ละกรณีนั้นจะต้องครอบคลุมความเสียที่เกิดขึ้นต่อคุณ ผู้โดยสารของคุณ สินค้าใด ๆ หรือสิ่งของอื่น ๆ ยานพาหนะของคุณ และบุคคลที่สามใด ๆ โดยระดับความคุ้มครองจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำภายใต้กฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ GET ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม หรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องการประกันภัยของคุณ และไม่ได้มีพันธะผูกพันในการจัดการเรื่องประกันภัยให้ในนามของคุณ

4.1.6

คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ GET ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ

4.1.7

คุณจะใช้บริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น 

4.1.8

คุณไม่มีประวัติอาชญากรรมในเขตพื้นที่หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นใด

4.1.9

คุณต้องมอบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่ GET โดยทันที่ GET ร้องขอ รวมถึงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ยานพาหนะ คุณรับทราบว่าคุณอาจจะต้องถูกตรวจสอบประวัติปูมหลัง ประวัติอาชญากรรม และประวัติการขับขี่เป็นระยะ ๆ และคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเหล่านี้ตามที่ GET กำหนด 

4.1.10

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ GET (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ

4.1.11

คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้

4.1.12

คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การกระทำที่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวกับอาชญากรรมใด ๆ และ

4.1.13

คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการของระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของบริการ 

4.2

คุณคือผู้ให้บริการขนส่งและจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการให้บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะที่สมเหตุสมผลทั้งปวง คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับการให้บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณและความปลอดภัยของผู้ใช้ในการให้บริการขนส่ง และคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งปวง

การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้

4.3

การให้บริการขนส่งให้ผู้ใช้โดยคุณ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ใช้ ซึ่งไม่มี GET เป็นคู่สัญญาร่วมด้วย GET จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บริการขนส่ง 

4.4

แม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่ GET จะมีสิทธิในการติดต่อเจรจากับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้ใช้มี ผ่านกระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ GET หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผู้ใช้รายใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ GET ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ให้แก่คุณโดยตรง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับผู้ใช้สะดวกมากขึ้น คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ดังกล่าว กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ GET จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้

การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สาม

4.5

คุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าทำการตกลงกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการ การตกลงดังกล่าวใด ๆ จะเป็นการดำเนินการระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ GET จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงดังกล่าว GET ไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางบริการ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม GET ผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ดังกล่าว 

5.

บัญชีของคุณ

5.1

เพื่อเข้าถึงบริการในฐานะผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคล คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ

5.2

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณ:

5.2.1

ต้องมีแค่บัญชีเดียว

5.2.2

ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย

5.2.3

ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด และ

5.2.4

ต้องแจ้งให้ GET ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

5.3

ในการลงทะเบียนและการรักษาบัญชีสำหรับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ คุณยอมรับและตกลงว่า และจะอนุญาตให้ GET-Pay

5.3.1

จัดหาและปฏิบัติการกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับ ให้เป็นไปตามและ ข้อตกลงฉบับนี้

5.3.2

รับ เก็บ และคงยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับในนามของคุณ

5.3.3

เครดิต หรือเดบิตกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณที่เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงที่เกี่ยวเนื่องกับการคืนเงิน การปฏิเสธการชำระเงิน หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น) ที่ถูกดำเนินการโดยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระเงินที่ไม่ใช้เงินสด หรือการโอนเงินโดยผู้ใช้ไปยังคุณ และค่าบริการอื่นใดที่ GET และ/หรือกลุ่มบริษัท GET ในการจัดหาบริการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการ)

5.4

GET และ/หรือ กลุ่มบริษัท GET ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ไม่ว่าในเวลาใด ทั้งมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี

5.4.1

หาก GET พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย

5.4.2

ในระหว่างการสืบสวน

5.4.3

หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ GET หรือกลุ่มบริษัท 

5.4.4

หากยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ GET ไว้เป็นระยะ ๆ 

5.4.5

หากข้อตกลงฉบับนี้ถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5.4.6

หาก GET และ/หรือ กลุ่มบริษัท GET สงสัยหรือเห็นว่าน่าสงสัยเมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าบัญชีของคุณถูกใช้ในการหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ และ/หรือ

5.4.7

ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ GET

หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น ยอดเงินคงค้างในกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับจะถูกถอนออก และ/หรือริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะต้องไม่เรียกร้องให้ GET รับผิดชอบในการถอนยอดเงินดังกล่าว

6.

การใช้บริการโดยคุณ

6.1

ภายใต้ข้อกำหนดที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ GET และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอมอบใบอนุญาตให้แก่คุณ โดยจะเป็นใบอนุญาตที่เพิกถอนได้ มีข้อกำหนดจำกัด ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้และในเขตพื้น สำหรับการเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และข้อมูลและวัสดุใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณเข้ากับผู้ใช้เพื่อการให้บริการขนส่ง

6.2

GET และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะเป็นการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของที่มีในหรือต่อบริการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ 

6.3

ในการใช้บริการ คุณจะต้องไม่: 

6.3.1

ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 

6.3.2

ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากบริการ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

6.3.3

ใช้บริการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของบริการ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของบริการ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและ/หรือการปฏิบัติงานของบริการ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.3.4

ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี “ทำเหมืองข้อมูล” หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของบริการ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

6.3.5

โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในบริการ

6.3.6

ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง

6.3.7

ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 

6.3.8

ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

6.3.9

ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 

6.3.10

แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในบริการ 

6.3.11

ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล

6.3.12

จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม 

6.3.13

ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ GET (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ใช้ หรือ บุคคลอื่นใด หรือ

6.3.14

ทำให้ชื่อเสียงของ GET หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

7.

อุปกรณ์มือถือของคุณ 

7.1

สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ GET จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ 

7.2

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาและใช้อุปกรณ์มือถือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การซื้ออุปกรณ์มือถือดังกล่าว

7.3

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้บริการ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน

7.4

หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ GET คุณต้องแจ้งให้ GET ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ GET แจ้ง 

7.5

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทางอุปกรณ์มือถือซึ่งใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับ GET ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณต้องไม่ให้ยืม ปล่อยเช่า หรือถ่ายโอนอุปกรณ์มือถือไปให้บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GET ล่วงหน้า 

8.

ความสัมพันธ์ของคุณกับ GET

8.1

ความสัมพันธ์ของคุณกับ GET อยู่ในลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างอิสระ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า: (ก) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ใช่ข้อตกลงการจ้างงาน และไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน (รวมถึงจากมุมมองของกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกันสังคม) ระหว่าง GET และคุณ และไม่ส่งผลให้คุณได้รับการว่าจ้างจาก GET ในฐานะผู้ทำงานหรือถือว่าเป็นผู้ทำงาน และ (ข) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือตัวแทน ระหว่าง GET และคุณ คุณไม่มีอำนาจในการผูกพัน GET และคุณจะไม่ยึดถือว่าตนเองเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ GET 

8.2

คุณรับทราบว่า GET ไม่ได้และจะไม่แสวงหาช่องทางในการใช้สิทธิทั่วไปใด ๆ ในการควบคุมคุณและกิจกรรมของคุณ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการยอมรับปฏิเสธ หรือยกเลิกคำร้องขอใด ๆ สำหรับบริการขนส่งผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และในการพิจารณาว่าคุณต้องการจะใช้บริการเป็นเวลาเท่าใด หากคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป คุณสามารถเลือกยุติการดำเนินการได้ทุกเมื่อ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ว่าจะใช้บริการหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีอิสระตามอำนาจที่สมบูรณ์ของคุณ ในการเข้าร่วมในอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ ที่คุณเลือก

8.3

โดยไม่ว่าข้อ 8.1 และ 8.2 มีกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม หากเราพบว่าคุณเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ GET หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ ในเครือ GET ตามกำหนดบังคับของกฎหมายที่มีบังคับใช้ จะหมายความว่า คุณยินยอมให้การจ่ายเงินใด ๆ แก่คุณจะถือว่ารวมถึง: (ก) เงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ (ข) เงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมและประกันภัย เงินสมทบและเบี้ยประกันกัยสำหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และเงินสมทบที่เทียบเท่ากัน และ (ค) จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับค่าภาษีทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ภาษีเงินได้) ที่คุณเป็นผู้จ่ายสำหรับการจ่ายเงินเหล่านี้ และ (ง) การจ่ายเงินหรือความรับผิดที่เทียบเท่าหรือคล้ายกันในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ โดยที่ในแต่ละกรณีนั้น GET อาจจะต้องจ่ายเงินตามข้อบัญญัติที่บังคับไว้ของกฎหมายที่มีบังคับใช้ 

9.

เงื่อนไขทางการเงิน

กระเป๋าสตางค์ผู้ขับ

9.1

การจ่ายเงินให้คุณและรับเงินจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะได้รับการจัดการผ่านกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับและคุณให้อำนาจ GET อย่างเต็มที่ในการรับเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับในนามของคุณและหักเงินจำนวนใด ๆ ที่ GET มีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้คุณสามารถถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ คุณต้องระบุบัญชีในสกุลเงินท้องถิ่นไว้กับธนาคารที่ถูกต้องในเขตพื้นที่เพื่อรับเงิน

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ

9.2

การจ่ายเงินสำหรับการใช้บริการโดยคุณจะเป็นไปตามข้อ 9.8 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณเพื่อให้ได้รับบริการและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ 

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้

9.3

คุณต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งซึ่งอาจจะรวมถึง:

9.3.1

ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง

9.3.2

ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นกับคุณ เมื่อผู้ใช้หรือสินค้าที่ขนส่งนั้นอยู่บนยานพาหนะในระหว่าง (แต่ต้องไม่ก่อนหรือหลังจาก) การให้บริการขนส่งดังกล่าว (ชำระตามค่าใช้จ่ายจริง) 

9.3.3

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ ที่มี หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ GET 

9.3.4

ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ และ 

9.3.5

จำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ใช้จ่ายให้คุณตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้

(รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ในส่วนหนึ่งของบริการ GET จะช่วยดูแลให้เกิดความสะดวกในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ในการบริการขนส่งแต่ละครั้ง รวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆและ/หรือภาษีใด ๆ (ตามที่มี) ซึ่งจะคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ทั้งนี้คุณต้องกรอกค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดลงในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเอง (โดยระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) หากคุณไม่ได้กรอกจำนวนเงินดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเอากลับคืนได้ คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ใช้ในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปสำหรับการให้บริการขนส่ง โดยค่าโดยสารที่ตกลงกันไว้จะมีผลใช้ได้หลังจากมีการแจ้งไปยัง GET แล้วเท่านั้น และต้องถูกต้องตรงกับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ

9.4

GET อาจจะอัปเดตเกณฑ์สำหรับองค์ประกอบใด ๆ ของการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้ไว้ที่แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ โดยอาจจะอัปเดตในเวลาใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจอันสมบูรณ์ของบริษัท เราจะแจ้งการอัปเดตดังกล่าวใด ๆ ให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว

9.5

คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต GET สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ GET พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)

9.6

ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ด้วยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิดหรือบัตรเดบิต ยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หรือ โดยการใช้ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับหรือ GET Vouchers ดังเช่นต่อไปนี้:

9.6.1

สำหรับการจ่ายเงินสด ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ให้กับคุณและจำนวนเงินอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ GET โดยตรงมายังคุณ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณตกลงที่จะรวบรวมจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ GET ในนามของ GET และ GET มีสิทธิ์หักจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมกับจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณต้องจ่ายให้ GET (รวมถึงค่าบริการ) จากกระเป๋าสตางค์คนขับของคุณ และ 

9.6.2

สำหรับการจ่ายเงินที่ไม่ใช่เงินสด จำนวนเงินของค่าธรรมเนียมผู้ใช้หลังจากหักจำนวนใด ๆ ที่ค้างชำระกับ GET (รวมถึงค่าบริการ)จะถูกเครดิตเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ 

การจ่ายเงินจูงใจ

9.7

GET อาจจะเสนอการจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้คุณเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ข้อตกลงนี้และนโยบาย คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเลือกว่าจะเข้าร่วมในข้อเสนอหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม การจ่ายเงินจูงใจใด ๆ ก็ตามจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้อตกลงนี้และนโยบาย ถึงระดับที่ GET พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากคุณไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว คุณอาจจะไม่ได้รับเงินจูงใจที่เกี่ยวข้อง หากคุณได้รับการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จำนวนเงินที่จ่ายจะถูกเครดิตเข้าในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ

ค่าธรรมเนียมบริการ

9.8

GET จะได้รับค่าธรรมเนียมบริการที่เทียบเท่ากับอัตราส่วนร้อยละบางเกณฑ์ขององค์ประกอบค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (เพื่อให้มีความชัดเจนจะไม่รวมค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ใด ๆ) ที่ได้รับจากคุณหรือคุณจะได้รับ จากการทำรายการเป็นรายครั้ง เสมือนเป็นการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้บริการโดยคุณ (ค่าธรรมเนียมบริการ) ค่าธรรมเนียมจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ อัตราส่วนร้อยละที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคำนวณผ่านบริการเป็นระยะ ๆ และ GET อาจจะนำไปใช้ได้ทุกเมื่อ GET อาจจะอัปเดตเกณฑ์การคำนวณค่าธรรมเนียมบริการผ่านทางบริการได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ของบริษัท GET จะแจ้งการอัปเดตดังกล่าวใด ๆ ให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมบริการใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้ GET ซึ่งเกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ในส่วนหนึ่งของบริการนั้น ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินให้ในนามของคุณสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อบันทึกหลักฐานค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จ่ายให้ในแต่ละครั้ง

9.9

GET จะหักค่าธรรมเนียมบริการจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ รวมถึงจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณติดค้างอยู่กับ GET หรือกลุ่มบริษัท และจำนวนเงินอื่นใดที่ GET ต้องหักไว้หรือหักลบตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ GET พิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทเป็นระยะ ๆ 

9.10

คุณยอมรับและตกลงว่า GET และ/หรือ กลุ่มบริษัท สามารถ:

9.10.1

กำหนดให้คุณต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณสูงว่าเกณฑ์ขั้นตอนบางระดับ ตามที่ GET พิจารณาและระบุไว้เป็นระยะ ๆ โดยอาศัยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 

9.10.2

หักลบหรือหักกลบลบหนี้จำนวนเงินใด ๆ ที่คุณค้างชำระให้แก่ GET (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการหรือการจ่ายเงินจูงใจ) จากจำนวนเงินที่ค้างชำระให้คุณ (รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้ใช้) หรือกำหนดให้คุณต้องโอนเงินจำนวนใด ๆ ซึ่งถูกโอนอย่างไม่ถูกต้องไปยังบัญชีธนาคารที่คุณได้กำหนดไว้ คืนให้ GET

9.10.3

ในกรณีที่คุณอนุญาตให้บุคคลที่สามรับเงินในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นที่อนุญาตให้คุณถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับและ/หรือโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว และเพื่อจุดประสงค์นี้ GET มีสิทธิ์ที่จะเชื่อถือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ที่คุณและ/หรือบุคคลที่สามให้ไว้แก่ GET โดยไม่ต้องมีการสอบถามเพิ่มเติม และ

9.10.4

ระงับการทำรายการธุรกรรมใด ๆ ก็ตามหรือ หยุด หรือปฏิเสธการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ผู้ขับ ตามที่บริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า คุณหรือผู้ใช้ละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ GET ในกรณีดังกล่าวนั้น คุณต้องไม่ยึดถือให้ GET รับผิดต่อการหัก การล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ (รวมถึง ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ หรือการจ่ายเงินจูงใจ) ให้แก่คุณ และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ GET จะมีสิทธิ์ในการหักลบยอดเงินใดก็ตามจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ 

ภาษี

9.11

ข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม 

9.12

คุณยินยอมว่าคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีเงินได้ของคุณอันมีที่มาจากการให้บริการขนส่ง คุณรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่จำเป็นซึ่งหน่วยงานภาษีหรือสรรพากรบัญญัติไว้ เกี่ยวกับการรายงานเงินได้และการจ่ายภาษีในลักษณะเดียวกัน 

9.13

คุณยินยอมว่า GET อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัท (แต่จะอยู่ภายใต้ข้อ 8 เสมอ) ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหน่วยงานภาษีหรือสรรพากร เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตหรือยินยอมให้กระทำได้ GET จะมีสิทธิ์หัก ณ ที่จ่าย หรือหักยอดเงินใด ๆ จากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ 

9.14

คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง GET จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับบริการ

10.

การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด

การชดใช้ค่าเสียหาย

10.1

คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ GET GET-PAY ผู้รับใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 

10.1.1

การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้

10.1.2

การให้บริการขนส่งของคุณ

10.1.3

การใช้บริการโดยคุณ

10.1.4

ภาษีและภาระรับผิดชอบด้านภาษี อากร ภาษีเรียกเก็บ การเรียกร้อง และบทลงโทษที่คุณและ/หรือกลุ่มบริษัท GET ใด ๆ ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเงินได้ของคุณมีที่มาจากการให้บริการขนส่งของคุณ หรือจากการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางภาษีของคุณ และ

10.1.5

ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ยืนยันว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ GET หรือกลุ่มบริษัท GET ใด ๆ หรือหากมีการพิจารณาแล้วว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ GET หรือกลุ่มบริษัท GET ใด ๆ ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมทางกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ ตามความสำคัญที่สื่อนัยถึงการจ้างงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทน รวมถึงในแง่ของการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ ค่าแรง ภาษีอากร เงินหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมการจ่ายเงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และการจ่ายเงินที่เทียบเท่าหรือคล้ายกัน หรือความรับผิดในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ 

และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ GET จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินใดก็ตามจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ

หลักพื้นฐานของการให้บริการ

10.2

การให้บริการจะเป็นไปตาม “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ GET ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ 

10.3

โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 10.2 ทาง GET ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ GET ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม GET ไม่รับประกันว่าจะมีจำนวนการร้องขอใช้บริการขนส่งขั้นต่ำในระดับใดก็ตามในบริการของคุณ หรือการันตีค่าธรรมเนียมผู้ใช้ขั้นต่ำใด ๆ ให้คุณ บริการอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ใช้ที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน GET จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

10.4

ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดขอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้

10.5

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ GET จะไม่รับผิดชอบต่อ:

10.5.1

ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง 

10.5.2

การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ

10.5.3

ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ 

10.6

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมสูงสุดของ GET อันเกิดจากและสัมพันธ์กับบริการและ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมบริการที่จ่ายให้แก่ GET จากบัญชีของคุณในช่วงเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรียกร้อง

10.7

คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ GET ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ให้ GET รับทราบภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว

11.

ระยะเวลาและการบอกเลิก

11.1

ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไขในข้อตกลง

11.2

GET สามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้:

11.2.1

ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ

11.2.2

ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ GET และ

11.2.3

ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นใดที่มีกับ GET

11.3

คุณจะไม่มีพันธะผูกพันในการใช้บริการอีกต่อไปและอาจจะยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ ตามบทบาทหน้าที่และดุลยพินิจของคุณ โดยการยกเลิกบัญชีของคุณและลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร ซึ่งจะเป็นการระงับใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับของคุณ ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร

11.4

เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:

11.4.1

ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที 

11.4.2

หยุดใช้บริการโดยทันที (ยกเว้นในกรณีที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้ ตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้) และ

11.4.3

ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ GET (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) (และด้วยวัตถุประสงค์นี้ GET จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินที่เกี่ยวข้องจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ)

11.5

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หลังจากที่ข้อตกลงถูกบอกเลิกหรือหมดอายุ โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 2, 3, 8, 9.11 ถึง 9.14, 10, 11, 12, 13 และ 14 ของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง 

12.

ความเป็นส่วนตัว

12.1

คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ GET ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://www.getthailand.com/directory-th/ ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ 

12.2

หากคุณได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ นโยบาย (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และคำสั่งของ GET ที่มีบังคับใช้ ในการใช้บริการ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บางอย่างได้ โดยไม่มีการจำกัด คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้ข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าว จะมีการจำกัดการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามความจำเป็นในการให้บริการขนส่งตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยที่ไม่มีข้อจำกัด คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ให้ปลอดภัย และต้องไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลอื่นใด ๆ หรือเก็บรักษาสำเนาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

13.

ข้อพิพาท

13.1

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้) (รวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลง)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 

13.2

ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย

14.

ทั่วไป

14.1

GET จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า GET จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 

14.2

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ GET หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ GET 

14.3

GET อาจจะแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท GET จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้บริการต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

14.4

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว

14.5

ข้อตกลงฉบับนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 

14.6

คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก GET โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ GET โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ GET จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น 

14.7

หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้

14.8

บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้

14.9

GET อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการ เว็บไซต์ นโยบาย หรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ GET ทราบทางอีเมล ไปยังที่อยู่อีเมล driverhelp@getthailand.com

Close Menu