ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GET PAY  

เมื่อคุณใช้ GET PAY คุณได้วางใจให้เรา ซึ่งคือบริษัท เวล็อคซ์ ดิจิตอล จำกัด (“GET PAY“ หรือ “เรา” หรือ “ทางเรา”) ดูแลเงินและข้อมูลของคุณ ซึ่งการรักษาความไว้วางใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น เราต้องการให้คุณอ่านและยอมรับมาตรการที่เราใช้เพื่อรักษาความไว้วางใจของคุณ ซึ่งเราได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนี้

 1. ขอบเขต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของบริการหนึ่งหรือบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีอยู่ใน GET PAY และสำหรับแต่ละบุคคลที่ยื่นคำร้องหรือผู้ให้ข้อมูลแก่เรา

 1. การลงทะเบียนบัญชี
 • คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน GET โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณเอง
 • คุณต้องเข้าใจว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเป็นความลับ และดังนั้นคุณจะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านลับในรูปแบบชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว หรือ One Time Password (OTP) ที่จะถูกส่งผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ เราหรือพนักงานของเราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณ (เว้นแต่ในหน้าเพจแอปพลิเคชัน GET เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี GET PAY ของคุณผ่านทางแอป-พลิเคชัน GET บนสมาร์ทโฟนของคุณ) คุณยินยอมที่จะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณแก่บุคคลที่สามและรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • คุณอาจถูกร้องขอให้ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยตรงไปยังที่ทำการของเราหรือเพื่อติดต่อพบกับตัวแทนของเราตามคำแนะนำของเราหากคุณต้องการใช้บริการบางอย่างที่มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันหรือตามความจำเป็น
 • เราจะตรวจสอบยืนยันข้อมูลและเอกสารที่คุณยื่นมาและจะระบุว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่
 • การอนุมัติและ/หรือการปฏิเสธคำร้องขอการยืนยันของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ ในบางกรณีเราอาจเพิกถอนการอนุมัติคำร้องขอการยืนยันของคุณและย้อนกลับสถานะการใช้งานของคุณไปเป็นผู้ใช้ GET PAY ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน (หากก่อนหน้านี้คุณได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันแล้ว) หากเกิดกรณีที่สงสัยในความถูกต้องและ/หรือความสมบูรณ์รวมทั้งความไม่สมบูรณ์ของเอกสารและ/หรือข้อมูลที่คุณได้ยื่น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บัญชี GET PAY ของคุณในทางที่ผิด เราจะหยุดให้บริการ GET PAY หากเอกสารหรือข้อมูลที่เราร้องขอไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ได้ให้ไว้และ/หรือสมบูรณ์หรือให้ไว้แต่ไม่ถูกต้อง
 • คุณสามารถลงทะเบียนบัญชี GET PAY ได้ในฐานะบุคคลธรรมดาเท่านั้น คุณรับประกันว่าการลงทะเบียนบัญชี GET PAY ของคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและ/หรือธุรกิจใด ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนบัญชี GET PAY ที่คุณได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและ/หรือธุรกิจใด ๆ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเก็บรักษาข้อมูลในบัญชี GET PAY ของคุณตามจริง คุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยยื่นพร้อมกับหลักฐานสนับสนุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนเมื่อเปิดบัญชี GET และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณยื่นในกระบวนการสมัครเป็นผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันแล้วมาให้เราโดยทันที
 • การยื่นเอกสารหรือข้อมูลให้เราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารหรือข้อมูลระหว่างการลงทะเบียนหรือข้อมูล และเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเราในหน้าตรวจทานถือเป็นข้อตกลงของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราที่คุณได้ส่งมาตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ฝ่ายใด ๆ ยกเว้นสถาบันของรัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการกำกับดูแลระบบการชำระเงิน หน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ / และบุคคลที่สามที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการดำเนินการบริการ (ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบกิจการ) ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่
 1. ความยินยอม
 • คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันตามข้อตกลงตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในการใช้ GET PAY และคุณมีอายุอย่างน้อย 20 ปี หรืออย่างน้อย 17 ปีและได้สมรสแล้ว และไม่อยู่ภายใต้ความปกครอง
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่าการเปิดบัญชีของคุณและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณดำเนินการโดยใช้ GET PAY ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณแล้ว
 • คุณสละสิทธิตามกฎหมายทุกข้อเพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมใด ๆ และทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อคุณได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย
 1. การเติมเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน
 • การเติมเงินและถอนเงินในยอดบัญชี GET PAY ของคุณสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางที่เราได้ให้บริการซึ่งรวมถึงช่องทางของธนาคารบางแห่งหรือบุคคลที่สามอื่นตามที่ทางเราได้แจ้งไว้ บริการนี้อาจมีค่าธรรมเนียมบางอย่างที่กำหนดโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง [1]
 • คุณเข้าใจดีว่าการเติมเงินผ่านช่องทางของบุคคลที่สามอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบและ/หรือข้อขัดข้องของเครือข่ายเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราพยายามปรับปรุงระดับการให้บริการของบุคคลที่สามที่ร่วมมือกับเราอยู่เสมอ
 • หากบุคคลที่สามอนุญาตให้มีการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติจากแหล่งเงินทุนของคุณกับบุคคลที่สาม คุณเข้าใจดีว่าการลงทะเบียนคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยคุณโดยตรงกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดเพียงให้ส่งต่อคำสั่งที่คุณได้ให้แก่เราเกี่ยวกับการหักบัญชีธนาคารและ/หรือการเติมเงินอัตโนมัติ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับการหักบัญชีโดยตรงและ/หรือคุณลักษณะการเติมเงินอัตโนมัติและการรับรองความถูกต้องของคำสั่งในระบบของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา
 • คุณสามารถดำเนินการถอนเงินและโอนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ได้เฉพาะจำนวนเงินสูงสุดในบัญชี GET PAY ของคุณ ณ เวลาที่คุณดำเนินการถอนและโอนโดยหักค่าธรรมเนียมแล้ว เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นครั้งคราว[2]
 • เราอาจกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณจะเรียกถอนได้ในแต่ละครั้ง เราจะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ถอนได้ขั้นต่ำเป็นครั้งคราว
 • การถอนเงินและการโอนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อบัญชี GET PAY ของคุณได้รับการยืนยันและการถอนเงินสามารถทำได้เฉพาะสำหรับการถอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารภายใต้ชื่อของคุณ โดยจะไม่สามารถถอนเงินไปยังบัญชีเสมือนและ/หรือบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ได้ การถอนเงินที่คุณดำเนินการไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของคุณเป็นผู้รับประโยชน์จะเป็นความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ของคุณ
 • ยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณจะถูกใช้เพื่อเติมเต็มภาระหน้าที่ต่อคุณและผู้ขายเท่านั้น ยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่อยู่นอกภาระหน้าที่ของเราต่อคุณและผู้ขาย
 1. ยอดคงเหลือและขีดจำกัดของธุรกรรม
 • จำนวนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณจำกัดอยู่ที่: (ก) 3,000 บาท (สามพันบาท) หากบัญชีของคุณยังไม่ได้รับการยืนยัน หรือ (ข) 49,999 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) หากบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว หรือ (ค) จำนวนที่น้อยกว่าซึ่งทางเรากำหนด2
 • เราต้องการให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราไม่ใช่ธนาคาร ยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณไม่ใช่เงินออมตามคำจำกัดความของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารซึ่งไม่อยู่ภายใต้โครงการที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครอง และไม่มีสิทธิ์ได้รับคุณลักษณะที่แนบกับบัญชีธนาคาร (เช่น ดอกเบี้ย เป็นต้น)

 

 1. การใช้งาน
 • คุณอาจใช้ GET PAY สำหรับบริการที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน GET รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่อยู่นอกแอปพลิเคชัน GET ตามที่ได้รับแจ้งจากทางเรา
 • สามารถดำเนินการทำธุรกรรมโดยใช้ GET PAY กับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเราและ/หรือบริษัทในเครือของเรา
 • คุณอาจทำธุรกรรมทั้งหมดจนกว่ายอดคงเหลือ GET PAY ของคุณจะเป็นศูนย์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • ผู้ขายที่ทำข้อตกลงความร่วมมือในฐานะบุคคลที่สามกับเรา ซึ่งเป็นผู้ยอมรับ GET PAY จะไม่กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับคุณที่เป็นผู้ใช้ในธุรกรรมสั่งซื้อโดยใช้ GET PAY หากคุณพบผู้ขายรายใดที่กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับคุณที่เป็นผู้ใช้ในธุรกรรมสั่งซื้อโดยใช้ GET PAY โปรดติดต่อเราที่ 02-026-3533 หรือ care@getthailand.com
 • วิธีการใช้และ/หรือการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามที่ทางเราได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดการอัปเดตแอปพลิเคชัน GET ของคุณ
 • ยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติพร้อมกับจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือได้รับการยืนยันจากคุณสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องตราบใดที่คุณมียอดคงเหลือเพียงพอ หากยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง เราอาจปฏิเสธการประมวลผลการชำระเงินของคุณหรือหากบริการของเราอนุญาตให้มีการชำระเงินบางส่วน เราจะกำหนดให้คุณชำระส่วนต่างโดยใช้เงินสดหรือวิธีอื่นตามที่เรากำหนด
 • ธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันจากคุณและประมวลผลโดยเราจะไม่สามารถยกเลิกได้ เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการทดสอบและตัดสินใจในคำร้องขอยกเลิกโดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
 • คุณรับทราบว่าเราเป็นผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ข้อร้องเรียนและ/หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการจากบุคคลที่สามจะต้องถูกส่งไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • เราต้องการให้คุณเข้าใจว่าการใช้บัญชี GET PAY ของคุณและ/หรือบริการ GET PAY เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคุณ อย่าให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรืออนุญาตให้เข้าใช้งานบัญชี GET PAY ของคุณ คุณยอมรับว่าคำสั่งธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำผ่านบัญชี GET PAY ของคุณจะถือว่าได้รับการอนุมัติจากคุณและเป็นคำสั่งธุรกรรมจากคุณ เราไม่สามารถและไม่อาจรับการร้องขอให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ของคุณที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 1. รหัส PIN
 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี GET PAY ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนหมายเลข 6 หลักเป็นรหัส PIN สำหรับบัญชี GET PAY ของคุณ
 • รหัส PIN ของคุณจะต้องใช้สำหรับการชำระเงินและ/หรือการใช้บริการบางอย่างที่เรากำหนด
 • คุณต้องรักษารหัส PIN ของคุณเป็นความลับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัส PIN ของคุณให้เป็นความลับ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณโดยผู้เดียว
 1. การระงับบัญชีชั่วคราว
 • ตามคำร้องขอของคุณ เราจะระงับบัญชี GET PAY ของคุณและการใช้บริการ GET PAY โดยบัญชี GET PAY ของคุณชั่วคราว นอกจากนี้ หากในมุมมองของเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียและ/หรืออาจทำให้เกิดการสูญเสียแก่เราหรือต่อคุณ เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรามีช่องทางสำหรับคุณในการยื่นข้อร้องเรียนตามข้อ3 ด้านล่าง
 • การระงับบัญชีชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื่องจากเหตุการณ์ต่อไปนี้:
 1. รายงานของคุณว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหายหรือถูกขโมยหรือถูกแฮ็ค
 2. คำสั่งระงับชั่วคราวที่ออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันการเงินหรือตามคำสั่งศาล
 3. บัญชี GET PAY ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
 4. การใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานแอป-พลิเคชัน GET ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้กับคุณลักษณะหรือบริการอื่น ๆ ในแอปพลิเคชัน GET นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GET และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่
 5. สาเหตุอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คุณหรือต่อทางเรา ประกอบด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเป็นการฉ้อฉล หรือเมื่อระบบของเราจับรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย
 • หากบัญชี GET PAY ของคุณถูกระงับชั่วคราวและคุณมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้น คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนของคุณตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หลังจากตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณแล้ว เราจะพิจารณาว่าจะยุติหรือดำเนินการระงับบัญชี GET PAY ของคุณต่อไปหรือไม่ จะไม่มีการดำเนินการระงับบัญชีชั่วคราวต่อไปอย่างไม่มีเหตุผล หากเราตัดสินใจว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการระงับบัญชีชั่วคราวได้สิ้นสุดลง
 1. การปิดบัญชี
 • บัญชี GET PAY ของคุณสามารถถูกปิดได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 1. จากคำร้องขอของคุณ
 2. นโยบายของเราตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่
 3. เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 3 (สาม) เดือนติดต่อกันหรือมากกว่า และ/หรือ
 4. สาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระงับบัญชี
 • เราจะคืนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณผ่านทางวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันหลังจากหักค่าบริการค้างชำระแล้ว (หากมี) ยกเว้นกรณีที่เรามองว่าเราจำเป็นต้องรักษายอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าส่วนนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากกลฉ้อฉลและ/หรือการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ
 • บัญชี GET PAY ของคุณจะถูกยุติโดยอัตโนมัติหรือปิดหากคุณปิดบัญชี GET ของคุณ

 

 1. การปฏิเสธการทำธุรกรรม

เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บางส่วนหรือทั้งหมดและ/หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

 

 1. ค่าธรรมเนียม

บริการในการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ/หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางของบุคคลที่สามตามที่ทางเราและ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้งานบัญชี GET PAY ที่ถูกยกเลิกการใช้งานอีกครั้ง

 1. สิทธิและภาระหน้าที่ของคุณ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคุณตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อ:

 1. ความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือของคุณซึ่งกำลังใช้เข้าใช้บัญชี GET PAY อันรวมถึงการรักษาและจัดหน่วยความจำที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือข้อขัดข้องในกระบวนการให้บริการ GET PAY ทุกครั้งที่เกิดจากความผิดปกติของโทรศัพท์มือถือของคุณ
 2. ความปลอดภัยและความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณที่คุณลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บัญชี GET PAY ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนของคุณครอบครองโดยฝ่ายอื่นใด ขาดการใช้งานตามนโยบายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือหยุดกิจกรรมชั่วคราว
 3. ธุรกรรมทุกรายการที่คุณกระทำ คุณต้องระมัดระวังเมื่อใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อเลือกเมนูรายการธุรกรรม ปลายทางการชำระเงิน การใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น คุณต้องรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำการทำธุรกรรมตามที่ GET PAY เผยแพร่ให้สอดคล้องกับธุรกรรมที่คุณได้อนุมัติเท่านั้น และ
 4. การสูญหาย เรียกร้อง ฟ้องร้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงจากบุคคลอื่นที่มีต่อเราซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการใช้บัญชี GET PAY บริการ GET PAY คุณลักษณะ GET PAY และ/หรือแอปพลิเคชัน GET ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ผิดประเภทโดยคุณหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชี GET PAY ของคุณ

 

 1. ความรับผิดของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ความเสียหาย หรือความสูญเสียในรูปแบบหรือประเภทใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงอาการบาดเจ็บส่วนบุคคล ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ และการสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ ผลกำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สาม เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริงซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บัญชี GET PAY ของคุณซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการละเมิดของเราต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดสูงสุดของเราจะจำกัดอยู่ที่ยอดคงเหลือล่าสุดของ GET PAY ของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบของเรา หรือ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

 1. การชดเชยค่าเสียหาย

โดยการลงทะเบียนและใช้บัญชี GET PAY และบริการ GET PAY คุณยินยอมที่จะรับชดใช้ต่อเรา ผู้ออกใบอนุญาตของเรา บริษัทในเครือของเรา และพนักงาน กรรมการบริษัท กรรมาธิการ ลูกจ้าง ผู้แทนและตัวแทนของเรา จากและต่อข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายความเสียหาย ความสูญเสีย หนี้สิน และค่าเสียหายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ:

 1. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือไม่ก็ตาม
 2. การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY
 3. การใช้งานหรือใช้ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ในทางที่ผิดโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ
 4. การประพฤติผิดใด ๆ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือ
 5. การระงับบัญชี GET PAY ของคุณโดยพิจารณาจากเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะมีผลแม้บัญชี GET PAY ของคุณจะปิดแล้วก็ตาม

 

 1. ปัญหาและข้อร้องเรียน
 • เราใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของระบบของเราซึ่งรวมถึงระบบที่บันทึกการทำธุรกรรมของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลและยอดคงเหลือ และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่บันทึกไว้ในระบบของเราประกอบด้วยข้อมูลและยอดคงเหลือ และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณ
 • เราใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณในระหว่างการรับส่งข้อมูล เมื่อเก็บ และการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำให้คุณทราบว่าไม่มีระบบที่ไม่สามารถแฮ็คได้และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลของคุณและการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ดังนั้น ในขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ได้อนุญาต คุณยินยอมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัส ความเสียหาย ข้อขัดข้อง ข้อขัดข้องในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามโดยไม่สุจริต เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบข้อขัดข้องใด ๆ ในระบบตามที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดข้องนั้นได้
 • คุณยินยอมที่จะไม่ทำให้เสีย เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบัญชี GET PAY ของคุณหรือพยายามที่จะทำให้เสีย เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม
 • เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือหากคุณดาวน์โหลด GET PAY ผิดเวอร์ชันลงอุปกรณ์ของคุณ
 • เรามีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้คุณใช้ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY
 • เราต้องการให้คุณเข้าใจว่าในกรณีที่มีการเติมเงิน ถอนเงิน และ/หรือโอนเงินผ่านบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธนาคารบางแห่ง อาจมีความล้มเหลวของระบบจากบุคคลที่สามดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหานี้
 • หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมยและ/หรือแฮ็ค โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีผ่านทางบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี GET PAY ของคุณหรือทางโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ GET PAY หากมีการทำธุรกรรมหลังจากที่โทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมยและ/หรือแฮ็คแต่คุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบในลักษณะดังกล่าว เช่นนี้แล้วการชำระเงินจะถือว่าถูกต้อง
 • หากคุณมีข้อสงสัย คำร้องขอ ข้อร้องเรียน หรือต้องการให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ GET PAY คุณสามารถส่งผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่นี้ care@getthailand.com หรือโทรศัพท์ไปที่ 02-026-3533

เพื่อตอบข้อสงสับและข้อร้องเรียนของคุณ เราจะทำการยืนยันข้อมูลของคุณก่อน เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของคุณหากข้อมูลของคุณไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของเรา

เราจะตรวจสอบหรือดำเนินการยืนยันเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณและให้คำตอบของเราตามนโยบายและขั้นตอนในบริษัทของเราหลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากคุณเรียบร้อยแล้ว

 1. การแก้ไข
 • หากตามบันทึกของเรา มีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม เราอาจดำเนินการแก้ไขยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณ เราจะไม่แก้ไขยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณโดยปราศจากหลักฐานหรือพื้นฐานว่ามีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม คุณสามารถส่งคำร้องขอแก้ไขแก่เราผ่านทางช่องทางที่เราจัดไว้ให้ เราจะตรวจสอบและตัดสินใจโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

 

 • เกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการแก้ไขตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณขอมอบอำนาจที่ไม่อาจเพิกถอนได้แก่เราในการหักและ/หรือเพิ่มยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณ อำนาจดังกล่าวจะยังคงมีผลและจะไม่ยุติด้วยเหตุผลใดก็ตามเว้นแต่คุณจะปิดบัญชีของคุณ
 1. เหตุสุดวิสัย

บริการของเราอาจถูกขัดจังหวะด้วยเหตุการณ์หรือเรื่องที่นอกเหนือจากอำนาจและการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดข้องด้านไฟฟ้า ความขัดข้องด้านโทรคมนาคม นโยบายของรัฐ และเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนืออำนาจและการควบคุมของเรา ดังนั้น คุณยินยอมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณผ่านทางบัญชี GET PAY ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

GET PAY ซึ่งรวมถึงชื่อและโลโก้ รหัส การออกแบบ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรา (และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตจากเรา หากมี) เป็นเจ้าของสิทธิ์และส่วนได้เสียทั้งหมดใน GET PAY ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ได้และในลักษณะใดก็ตามถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่คุณในทรัพย์สินทางปัญญาของเราตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

 1. ห้ามสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์หรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวของเราในการยื่นคำร้องต่อการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือในการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิอันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่สำคัญต่อบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 

 1. ภาษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 

 1. การโอนสิทธิ์

คุณรับประกันว่าการใช้บัญชี GET PAY จะใช้โดยคุณและเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองในฐานะเจ้าของบัญชีเท่านั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หากมีบุคคลใดที่ใช้บัญชีของคุณและ/หรือหากมีบุคคลใดที่กระทำการแทนในฐานะเจ้าของที่รับประโยชน์ของบัญชีของคุณนอกเหนือจากตัวคุณเอง คุณต้องแจ้งให้เราทราบผ่านทาง  care@getthailand.com  หากไม่มีรายงานจากคุณเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่กระทำการแทนในฐานะเจ้าของที่รับประโยชน์ คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของที่รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในบัญชีของคุณ

แม้ว่ายอดคงเหลือ GET PAY ของคุณอาจถูกโอนไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง บัญชี GET PAY ของคุณไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นได้ เราอาจโอนสิทธิ์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้กับบุคคลที่สามตามดุลพินิจอย่างเต็มที่ของเรา

 1. การเป็นโมฆะแยกส่วน

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอิงตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักกฎหมายใด ๆ บทบัญญัตินั้นหรือบางส่วนของบทบัญญัติดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แต่จะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 1. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลไทย

 1. การแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะหรือบริการใด ๆ ที่มีให้บริการในบัญชี GET PAY อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของเราโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ การใช้งาน GET PAY ของคุณต่อไปหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นการตกลงและยอมรับการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หากคุณต้องการปฏิเสธการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม คุณต้องหยุดการเข้าถึงหรือใช้ GET PAY และ/หรือบริการของเรา และยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนที่ไม่อาจแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้และการตกลงของคุณในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นการยอมรับของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ของคุณถือเป็นการอนุมัติของคุณที่จะต้องปฏิบัติตาม (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งาน GET (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ที่ใช้สำหรับคุณลักษณะการให้บริการแต่ละอย่างที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน GET (4) นโยบายความเป็นส่วนตัว และ (5) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

[1] ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนั้น

[2] ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนั้น

Close Menu