ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GET PAY

(แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2563)

เมื่อคุณใช้ GET PAY คุณได้วางใจให้เรา ซึ่งคือบริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัด (“GET PAY“ หรือ “เรา” หรือ “ทางเรา”) ดูแลเงินและข้อมูลของคุณ ซึ่งการรักษาความไว้วางใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น เราต้องการให้คุณอ่านและยอมรับมาตรการที่เราใช้เพื่อรักษาความไว้วางใจของคุณ ซึ่งเราได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนี้

1.

ขอบเขต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งเข้าถึงและ/หรือใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีอยู่ใน GET PAY ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการรับชำระเงินแทนและบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาค ารแห่งประเทศไทย โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน GET และพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของฟีเจอร์ของ GET PAY สามารถเข้าถึงได้ (“พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต”) และสำหรับแต่ละบุคคลที่ยื่นคำร้องหรือผู้ให้ข้อมูลแก่เรา

2.

การลงทะเบียนบัญชี

2.1

คุณสามารถสร้างบัญชี GET PAY โดยดำเนินการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน GET และ/หรือร้องขอลงทะเบียนกับเราผ่านทางพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณเองในการสร้างบัญชี GET PAY

2.2

คุณต้องเข้าใจว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ รวมทั้งรายละเอียดการเข้าสู่แอปพลิเคชัน GET ของคุณและ/หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ เป็นความลับ และดังนั้นคุณจะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านลับใด ๆ และ/หรือรหัสยืนยันในรูปแบบชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว หรือ One Time Password (OTP) ที่จะถูกส่งผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ รหัสผ่านลับและ/หรือรหัสยืนยัน (รวมถึง OTP) จะถูกร้องขออย่างเป็นทางการผ่านทางและจะถูกป้อนโดยคุณในแอปพลิเคชัน GET หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ เท่านั้น เราหรือพนักงานของเราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณ (เว้นแต่ในหน้าเพจแอปพลิเคชัน GET เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี GET PAY ของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน GET บนสมาร์ทโฟนของคุณ) คุณยินยอมที่จะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุ ณแก่บุคคลที่สามและรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การป้อน OTP ที่ได้รับการยืนยันจากบัญชีของคุณในการเข้าสู่แอปพลิเคชัน GET หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ถือว่าเป็นการเข้าสู่ระบบที่ได้รับอนุญาตแล้ว

2.3

คุณอาจถูกร้องขอให้ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยตรงไปยังที่ ทำการของเราหรือเพื่อติดต่อพบกับตัวแทนของเราตามคำแนะนำของเรา หากคุณต้องการใช้บริการบางอย่างที่มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันหรือตามความจำเป็น

2.4

เราจะตรวจสอบยืนยันข้อมูลและเอกสารที่คุณยื่นมาผ่านแอปพลิเคชัน GET หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ และจะระบุว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่

2.5

การอนุมัติและ/หรือการปฏิเสธคำร้องขอการยืนยันของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ เพียงผู้เดียวภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ ในบางกรณีเราอาจเพิกถอนการอนุมัติคำร้องขอการยืนยันของคุณและย้อนกลับสถานะบัญ ชีของคุณไปเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งหากเกิดกรณีที่สงสัยในความถูกต้องและ/หรือความสมบูรณ์รวมทั้งความสมบูรณ์ขอ งเอกสารและ/หรือข้อมูลที่คุณได้ยื่น

2.6

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บัญชี GET PAY ของคุณในทางที่ผิด เราอาจจะหยุดให้บริการ GET PAY หากเอกสารหรือข้อมูลที่เราร้องขอจากคุณไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เสร็จสมบูรณ์

2.7

คุณสามารถลงทะเบียนบัญชี GET PAY ได้ในฐานะบุคคลธรรมดาเท่านั้น คุณรับรองและรับประกันว่าการลงทะเบียนบัญชี GET PAY ของคุณมีวัตถุประสงค์โดยคุณเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบุ คคลอื่นซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและ/หรือธุรกิจใด ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนบัญชี GET PAY ของคุณที่คุณได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองซึ่งรวม ถึงนิติบุคคลและ/หรือธุรกิจใด ๆ

2.8

ข้อมูลใด ๆ ที่คุณยื่นต่อเราสำหรับการลงทะเบียนสร้างบัญชีนั้นเป็นข้อมูลของตัวคุณเอง การยื่นข้อมูลใด ๆ จากบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการยื่นข้อมูลที่ถูกต้อง

3.

ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1

คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่เราในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://www.getthailand.com/privacy ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ

3.2

คุณเข้าใจดีว่าเมื่อคุณลงทะเบียนสร้างบัญชี GET PAY เข้าถึงและ/หรือใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ของ GET PAY ผ่านทางแอปพลิเคชัน GET และ/หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ คุณได้เปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวแก่เรา บริษัทในเครือของเรา Gojek และ/หรือ พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวตามที่เกี่ยวข้อง คุณยังตกลงอีกว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่าง GET PAY และบุคคลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการให้บริการของเราแก่คุณ คุณเข้าใจดีว่าการแบ่งปันข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้ฟีเจอร์ GET PAY และให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว คุณยังเข้าใจอีกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตดัง กล่าวนั้นใช้บังคับกับการเก็บ การใช้ และการยื่นข้อมูลของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต เราแนะนำให้คุณอ่านและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน

3.3

โดยไม่กระทบต่อสิทธิตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเก็บรักษาข้อมูลในบัญชี GET PAY ของคุณตามจริง คุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยยื่นพร้อมกับหลักฐานส นับสนุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนเมื่อเปิดบัญชี GET และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณยื่นในกระบวนการสมัครเป็นผู้ใช้ GET PAY ที่ได้รับการยืนยันแล้วมาให้เราโดยทันที การยื่นเอกสารหรือข้อมูลให้เราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารหรือข้อมูลระหว่างการลงทะเบียน

3.4

เราสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนอกเหนือไปจากที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอตามดุลยพินิจของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เราต้องการเพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา โดยไม่ว่าข้อ 13 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีการกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ให้โดยคุณตามที่เราร้องขอถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ใดยคุณและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว

3.5

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ฝ่ายใด ๆ ยกเว้น ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใตข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

4.

ความยินยอม

4.1

คุณรับรองและยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ GET PAY ฉบับนี้

4.2

คุณรับรองและยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ GET PAY ฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์

4.3

คุณรับรองว่านอกจากการผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้ง GET ให้ทราบถ้าคุณกระทำผิดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ

4.4

คุณรับรองว่าคุณจะใช้ GET PAY และบริการของ GET PAY เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4.5

คุณรับรองว่าเอกสารและข้อมูลใดๆที่ส่งมาผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้บริการ GET PAY ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และใช้ได้จริง

4.6

คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิและใช้สิทธิในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 

4.7

คุณรับรองว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย

4.8

คุณรับรองว่าคุณจะไม่ก่อความเสียหายหรือเป็นภัยต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการให้บริการ GET PAY

หากคุณสมบัติของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น คุณรับรองและยอมรับว่าการเปิดบัญชีของคุณและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณได้กระทำผ่าน GET PAY นั้นได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ของคุณแล้ว

5.

การเติมเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน

5.1

การเติมเงินและถอนเงินในยอดบัญชี GET PAY ของคุณสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางที่เราและ/หรือพาร์ทเนอร์ของเราได้ให้บริการซึ่งรวมถึงช่องทางของธนาคารบางแห่งหรือบุคคลที่สามอื่นตามที่ทางเราได้แจ้งไว้ บริการนี้อาจมีค่าธรรมเนียมบางอย่างที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละช่องทาง

5.2

คุณเข้าใจดีว่าการเติมเงินผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือช่องทางของบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบและ/หรือข้อขัดข้องของเครือข่ายเป็นครั้งคราว ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงระดับการให้บริการของบุคคลที่สามที่ร่วมมือกับเราอยู่เสมอ เราปฏิเสธความรับผิดต่อความขัดข้องดังกล่าว

5.3

หากบุคคลที่สามอนุญาตให้มีการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติจากแหล่งเงินทุนของคุณกับบุคคลที่สาม คุณเข้าใจดีว่าการลงทะเบียนในลักษณะดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยคุณโดยตรงกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดเพียงให้ส่งต่อคำสั่งที่คุณได้ให้แก่เราเกี่ยวกับการหักบัญชีธนาคารและ/หรือการเติมเงินอัตโนมัติ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับการหักบัญชีโดยตรงและ/หรือคุณลักษณะการเติมเงินอัตโนมัติ การรับรองความถูกต้องของคำสั่ง และ/หรือ ระบบของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

5.4

คุณเข้าใจดีว่าในกรณีที่การหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติดำเนินการโดยบุคคลที่สามใน GET PAY ข้อมูลการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและหรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติอาจผูกกับบัญชี GET PAY ของคุณ ในกรณีดังกล่าว ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบัญชี GET PAY ของคุณอาจส่งผลกระทบต่อการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติของคุณ เพื่อขจัดข้อสงสัย ความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิด ความประมาทเลินเล่อ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ของคุณที่ไม่ใช่ความผิดของเรานั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

5.5

คุณสามารถดำเนินการถอนเงินและโอนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ได้เฉพาะจำนวนเงินสูงสุดในบัญชี GET PAY ของคุณ ณ เวลาที่คุณดำเนินการถอนโดยมีค่าธรรมเนียมซึ่งจะประกาศให้ทราบในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเยียมโดยจะแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยกระบวนการในการถอนสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ Call Center ที่หมายเลข 02-026-3533 เท่านั้น 

5.6

เราอาจกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณจะมีสิทธิเรียกถอนได้ในแต่ละครั้ง เราจะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ถอนได้ขั้นต่ำดังกล่าวเป็นครั้งคราว

5.7

การถอนเงินและการโอนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อบัญชี GET PAY ของคุณได้รับการยืนยันและการถอนเงินสามารถทำได้เฉพาะสำหรับการถอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารภายใต้ชื่อของคุณ โดยจะไม่สามารถถอนเงินไปยังบัญชีเสมือนและ/หรือบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ได้ การถอนเงินที่คุณดำเนินการไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของคุณเป็นผู้รับประโยชน์จะเป็นความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ของคุณ

5.8

เหตุขัดข้องและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการเติมเงินและ/หรือการถอนเงินเนื่องจากความล้มเหลวของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือระบบของบุคคลที่สามอื่น ๆ นั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับคำร้องเรียนจากคุณเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เราอาจส่งต่อคำร้องเรียนของคุณไปยังพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของเราเพื่อติดตามผล 

6.

ยอดคงเหลือและขีดจำกัดของธุรกรรม

6.1

จำนวนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณจำกัดอยู่ที่: (ก) 3,000 บาท (สามพันบาท) หากบัญชีของคุณยังไม่ได้รับการยืนยัน หรือ (ข) 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) หากบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว หรือ (ค) จำนวนที่น้อยกว่าซึ่งทางเรากำหนด

6.2

คุณยอมรับว่าเราไม่ใช่ธนาคารและบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคารและไม่อยู่ภายใต้โครงการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครอง และเว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงินฝากในบัญชีธนาคาร

7.

การใช้งาน 

7.1

คุณอาจใช้ GET PAY สำหรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน GET และ/หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่คุณเข้าถึงบัญชี GET PAY ของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต คุณต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตนั้นปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

7.2

สามารถดำเนินการทำธุรกรรมโดยใช้ GET PAY กับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเราและ/หรือผู้แทน (aggregator) ของเรา

7.3

คุณอาจทำธุรกรรมทั้งหมดจนกว่ายอดคงเหลือ GET PAY ของคุณจะเป็นศูนย์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

7.4

ผู้ขายที่ทำข้อตกลงความร่วมมือในฐานะบุคคลที่สามกับเรา ซึ่งเป็นผู้ยอมรับ GET PAY จะไม่กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับคุณสำหรับธุรกรรมของคุณโดยใช้ GET PAY หากคุณพบผู้ขายรายใดที่กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่กล่าวกับคุณ โปรดติดต่อเราที่ 02-026-3533 หรือ care@getthailand.com

7.5

วิธีการใช้และ/หรือการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามที่ทางเราได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดข้อกำหนดที่จะต้องอัปเดตแอปพลิเคชัน GET ของคุณและ/หรือแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต

7.6

ยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติพร้อมกับจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือได้รับการยืนยันจากคุณสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องตราบใดที่คุณมียอดคงเหลือเพียงพอ หากยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง เราอาจปฏิเสธการประมวลผลการชำระเงินของคุณหรือหากบริการของเราอนุญาตให้มีการชำระเงินบางส่วน เราจะกำหนดให้คุณชำระส่วนต่างโดยใช้เงินสดหรือวิธีอื่นตามที่เรากำหนด

7.7

ธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันจากคุณและประมวลผลโดยเราจะไม่สามารถยกเลิกได้ เรามีสิทธิเต็มที่ในการทดสอบและตัดสินใจในคำร้องขอยกเลิกโดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

7.8

กรณีที่คุณต้องการขอเงินคืน คุณสามารถยื่นขอเงินคืนดังกล่าวโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการคืนเงินตามคำขอจากผู้ประกอบการหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น คุณอาจยื่นคำเรียกร้องขอเงินคืนต่อเราภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้ทำธุรกรรมโดยยื่นหลักฐานประกอบที่เพียงพอ ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการคืนเงินจากการพิจารณาคำเรียกร้องขอเงินคืนดังกล่าว

7.9

คุณรับทราบว่าเราเป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน เราไม่มีอำนาจควบคุมหรือรับผิดชอบต่อความรับผิดหรือความชอบด้วยกฎหมายสำหรับสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายผ่านการให้บริการของเรา ข้อร้องเรียนและ/หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการจากพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่นใดจะต้องถูกส่งไปยังบุคคลที่สามหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยตรง

7.10

เราต้องการให้คุณเข้าใจว่าการใช้บัญชี GET PAY ของคุณและ/หรือบริการ GET PAY เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคุณ อย่าให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรืออนุญาตให้เข้าใช้งานบัญชี GET PAY ของคุณ คุณยอมรับว่าคำสั่งธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำผ่านบัญชี GET PAY ของคุณจะถือว่าได้รับการอนุมัติจากคุณและเป็นคำสั่งธุรกรรมจากคุณ เราไม่สามารถและไม่อาจรับการร้องขอให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ของคุณที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

8.

การยืนยันตัวตน

8.1

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี GET PAY ของคุณ เราอาจนำขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยรหัส PIN มาใช้ โดยคุณจะต้องลงทะเบียนหมายเลข 6 หลักเป็นรหัส PIN สำหรับบัญชี GET PAY ของคุณ

8.2

รหัส PIN ของคุณจะต้องใช้สำหรับการชำระเงินและ/หรือการใช้บริการบางอย่างที่เรากำหนด

8.3

คุณต้องรักษารหัส PIN ของคุณเป็นความลับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัส PIN ของคุณให้เป็นความลับ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณโดยผู้เดียว การใส่รหัส PIN ที่ได้รับการยืนยันแล้วจากบัญชีของคุณถือว่าเป็นธุรกรรมและ/หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

8.4

ในการตั้งรหัส PIN ใหม่หรือวิธีการยืนยันตัวตนที่นำมาใช้บังคับใด ๆ คุณต้องยืนยันความถูกต้องโดยใส่ OTP ที่จะถูกส่งผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน GET หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เราและพนักงานของเราจะไม่ขอ OTP ดังกล่าว คุณตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเปิดเผย OTP แก่บุคคลที่สามใด ๆ และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

8.5

เราอาจนำวิธีการยืนยันตัวตนอื่น ๆ มาใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือและ/หรือการจดจำใบหน้าตามที่อุปกรณ์ของคุณสามารถกระทำได้ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนของปัจจัยการจดจำที่เกี่ยวข้อง (เช่น ลายนิ้วมือสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือและ/หรือรูปถ่ายใบหน้าแบบเรียลไทม์สำหรับการจดจำใบหน้า) ตามที่กำหนดโดยเรา หากคุณประสงค์ที่จะใช้การยืนยันตัวตนดังกล่าว การยืนยันตัวตนนี้อาจต้องใช้รหัส PIN ก่อนที่จะเปิดใช้ 

8.6

ปัจจัยการจดจำในการยืนยันตัวตนอาจถูกเก็บข้อมูลและยืนยันความถูกต้องโดยเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น อุปกรณ์ของคุณตามความยินยอมของคุณ) การร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและ/หรือการยืนยันความถูกต้องของปัจจัยการจดจำโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น อุปกรณ์ของคุณ) ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะกระทำการตามสมควรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่เราสามารถระบุซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปิดใช้และ/หรือใช้ปัจจัยการยืนยันตัวตนให้ได้มากที่สุด

8.7

ในกรณีที่คุณเข้าถึงบัญชี GET PAY ของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจกำหนดวิธีการยืนยันตัวตนของตนเอง เราไม่รับผิดชอบต่อวิธีการยืนยันตัวตนของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต

9.

การระงับบัญชีชั่วคราวและการระงับการเข้าถึง

9.1

ตามคำร้องขอของคุณ เราจะระงับบัญชี GET PAY ของคุณและการใช้บริการ GET PAY โดยบัญชี GET PAY ของคุณชั่วคราว นอกจากนี้ หากในมุมมองของเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียและ/หรืออาจทำให้เกิดการสูญเสียแก่เราหรือต่อคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรามีช่องทางสำหรับคุณในการยื่นข้อร้องเรียนตามข้อ 9.3 ด้านล่าง

9.2

การระงับบัญชีชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื่องจากเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ก.

รายงานของคุณว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหายหรือถูกขโมยหรือถูกแฮ็ค

ข.

คำสั่งระงับชั่วคราวที่ออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันการเงินหรือตามคำสั่งศาล

ค.

บัญชี GET PAY ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน

ง.

การใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานแอป-พลิเคชัน GET ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้กับคุณลักษณะหรือบริการอื่น ๆ ในแอปพลิเคชัน GET นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ และ

จ.

สาเหตุอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คุณหรือต่อทางเรา ประกอบด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเป็นการฉ้อฉล หรือเมื่อระบบของเราจับรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย

9.3

หากบัญชี GET PAY ของคุณถูกระงับชั่วคราวและคุณมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้น คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนของคุณตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หลังจากตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณแล้ว เราจะพิจารณาว่าจะยุติหรือดำเนินการระงับบัญชี GET PAY ของคุณต่อไปหรือไม่ จะไม่มีการดำเนินการระงับบัญชีชั่วคราวต่อไปอย่างไม่มีเหตุผล หากเราตัดสินใจว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการระงับบัญชีชั่วคราวได้สิ้นสุดลง

9.4

เรามีอำนาจการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการระงับการเข้าถึงบัญชี GET PAY ของคุณในพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและ/หรือส่วนหนึ่งหรือฟีเจอร์และบริการของ GET PAY ทั้งหมดในพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตโดยชั่วคราวหรือถาวร

10.

การปิดบัญชี

10.1

บัญชี GET PAY ของคุณสามารถถูกปิดได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

ก.

จากคำร้องขอของคุณ

ข.

นโยบายของเราตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

ค.

เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 3 (สาม) เดือนติดต่อกันหรือมากกว่า และ/หรือ

ง.

สาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระงับบัญชี

10.2

เราจะคืนยอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณผ่านทางวิธีการที่กำหนดโดยเราหลังจากหักค่าบริการค้างชำระแล้ว (หากมี) ยกเว้นกรณีที่เรามองว่าเราจำเป็นต้องรักษายอดคงเหลือในบัญชี GET PAY ของคุณไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าส่วนนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากกลฉ้อฉล การกระทำที่เป็นอันตรายและ/หรือการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ

10.3

บัญชี GET PAY ของคุณจะถูกยุติโดยอัตโนมัติหรือปิดหากคุณปิดบัญชี GET ของคุณ

11.

การปฏิเสธการทำธุรกรรม

เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บางส่วนหรือทั้งหมดและ/หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

12.

ค่าธรรมเนียม

บริการในการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ในแอปพลิเคชัน GET หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ/หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและ/หรือบุคคลที่สามตามที่ทางเรา พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้งานบัญชี GET PAY ที่ถูกยกเลิกการใช้งานอีกครั้ง จำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยเราอาจแตกต่างกันไปและคุณจะได้รับการแจ้งเป็นระยะ ๆ

13.

สิทธิและภาระหน้าที่ของคุณ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคุณตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อ:

ก.

ความปลอดภัยและการครอบครองโทรศัพท์มือถือของคุณซึ่งกำลังใช้เข้าใช้บัญชี GET PAY อันรวมถึงการรักษาและจัดทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือข้อขัดข้องในกระบวนการให้บริการ GET PAY ทุกครั้งที่เกิดจากความผิดปกติของโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข.

ความปลอดภัยและความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณที่คุณลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บัญชี GET PAY ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนของคุณครอบครองโดยฝ่ายอื่นใด ขาดการใช้งานตามนโยบายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือหยุดกิจกรรมชั่วคราว

ค.

ธุรกรรมทุกรายการที่คุณกระทำ คุณต้องระมัดระวังเมื่อใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อเลือกเมนูรายการธุรกรรม ปลายทางการชำระเงิน การใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น คุณต้องรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำการทำธุรกรรมตามที่ GET PAY เผยแพร่ให้สอดคล้องกับธุรกรรมที่คุณได้อนุมัติเท่านั้น และ

ง.

การสูญหาย เรียกร้อง ฟ้องร้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงจากบุคคลอื่นที่มีต่อเราซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการใช้บัญชี GET PAY บริการ GET PAY คุณลักษณะ GET PAY และ/หรือแอปพลิเคชัน GET ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ผิดประเภทโดยคุณหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชี GET PAY ของคุณ

14.

ความรับผิดของเรา

14.1

เราจะไม่รับผิดชอบต่อ:

ก.

ความเสียหายทางอ้อมและไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ความเสียหาย หรือความสูญเสียในรูปแบบหรือประเภทใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงอาการบาดเจ็บส่วนบุคคล ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ และการสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ ผลกำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ข.

ความเสียหายใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย หรือความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบหรือประเภทใด (รวมถึงการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ความเครียดทางอารมณ์ และการสูญหายของข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดจากคุณหรือบุคคลที่สามเนื่องจากความผิดของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ไม่ใช่เรา รวมถึงผู้ประกอบการและพาร์ทเนอร์ซึ่งให้บริการช่องทางการเติมเงินและถอนเงิน หรือ

ค.

ความเสียหายใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย หรือความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบหรือประเภทใด (รวมถึงการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ความเครียดทางอารมณ์ และการสูญหายของข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าและ/หรือบริการโดยพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต รวมถึงความปลอดภัยและมั่นคงของธุรกรรมของคุณซึ่งเกิดขึ้นในพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต

14.2

เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริงซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บัญชี GET PAY ของคุณซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการละเมิดของเราต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดสูงสุดของเราจะจำกัดอยู่ที่ยอดคงเหลือล่าสุดของ GET PAY ของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบของเรา หรือ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

15.

การชดเชยค่าเสียหาย

โดยการลงทะเบียนและใช้บัญชี GET PAY และบริการ GET PAY คุณยินยอมที่จะปกป้อง ป้องกันและชดใช้ต่อเรา ผู้ออกใบอนุญาตของเรา บริษัทในเครือของเรา และพนักงาน กรรมการบริษัท กรรมาธิการ ลูกจ้าง ผู้แทนและตัวแทนของเรา จากและต่อข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายความเสียหาย ความสูญเสีย หนี้สิน และค่าเสียหายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ:

ก.

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือไม่ก็ตาม

ข.

การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY

ค.

การใช้งานหรือใช้ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ในทางที่ผิดโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ

ง.

การประพฤติผิดใด ๆ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือ

จ.

การระงับบัญชี GET PAY ของคุณโดยพิจารณาจากเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะมีผลแม้บัญชี GET PAY ของคุณจะปิดแล้วก็ตาม

16.

ปัญหาและข้อร้องเรียน

16.1

เราใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของระบบของเราซึ่งรวมถึงระบบที่บันทึกการทำธุรกรรมของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลและยอดคงเหลือ และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่บันทึกไว้ในระบบของเราประกอบด้วยข้อมูลและยอดคงเหลือ และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณ

16.2

เราใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณในระหว่างการรับส่งข้อมูล เมื่อเก็บ และการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำให้คุณทราบว่าไม่มีระบบที่ไม่สามารถแฮ็คได้และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลของคุณและการใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ดังนั้น ในขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ได้อนุญาต คุณยินยอมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัส ความเสียหาย ข้อขัดข้อง ข้อขัดข้องในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามโดยไม่สุจริต เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบข้อขัดข้องใด ๆ ในระบบตามที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดข้องนั้นได้

16.3

คุณยินยอมที่จะไม่ทำให้เสีย เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบัญชี GET PAY ของคุณหรือพยายามที่จะทำให้เสีย เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม

16.4

เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือหากคุณดาวน์โหลด GET PAY ผิดเวอร์ชันลงอุปกรณ์ของคุณ

16.5

เรามีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้คุณใช้ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ในแอปพลิเคชัน GET หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับ GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY

16.6

เราต้องการให้คุณเข้าใจว่าในกรณีที่มีการเติมเงิน ถอนเงิน และ/หรือโอนเงินผ่านบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ธนาคารบางแห่งและ/หรือช่องทางอื่น ๆ อาจมีความล้มเหลวของระบบจากบุคคลที่สามดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหานี้

16.7

หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมยและ/หรือแฮ็ค โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีผ่านทางบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี GET PAY ของคุณหรือทางโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ GET PAY หากมีการทำธุรกรรมหลังจากที่โทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมยและ/หรือแฮ็คแต่คุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบในลักษณะดังกล่าว เช่นนี้แล้วการชำระเงินจะถือว่าถูกต้อง

16.8

หากคุณมีข้อสงสัย คำร้องขอ ข้อร้องเรียน หรือต้องการให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ GET PAY คุณสามารถส่งผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่นี้ care@getthailand.com หรือโทรศัพท์ไปที่ 02-026-3533

เพื่อตอบข้อสงสับและข้อร้องเรียนของคุณ เราจะทำการยืนยันข้อมูลของคุณก่อน เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของคุณหากข้อมูลของคุณไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของเรา

เราจะตรวจสอบหรือดำเนินการยืนยันเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณและให้คำตอบของเราตามนโยบายและขั้นตอนในบริษัทของเราที่บังคับใช้หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากคุณเรียบร้อยแล้ว 

17.

การแก้ไข

17.1

หากตามบันทึกของเรา มีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม เราอาจดำเนินการแก้ไขยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณ เราจะไม่แก้ไขยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณโดยปราศจากหลักฐานหรือพื้นฐานว่ามีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม คุณสามารถส่งคำร้องขอแก้ไขแก่เราผ่านทางช่องทางที่เราจัดไว้ให้ เราจะตรวจสอบและตัดสินใจโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

17.2

เกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการแก้ไขตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณขอมอบอำนาจที่ไม่อาจเพิกถอนได้แก่เราในการหักและ/หรือเพิ่มยอดคงเหลือ GET PAY ของคุณ อำนาจดังกล่าวจะยังคงมีผลและจะไม่ยุติด้วยเหตุผลใดก็ตามเว้นแต่คุณจะปิดบัญชีของคุณ

18.

เหตุสุดวิสัย

บริการของเราอาจถูกขัดจังหวะด้วยเหตุการณ์หรือเรื่องที่นอกเหนือจากอำนาจและการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดข้องด้านไฟฟ้า ความขัดข้องด้านโทรคมนาคม นโยบายของรัฐ และเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนืออำนาจและการควบคุมของเรา ดังนั้น คุณยินยอมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณผ่านทางบัญชี GET PAY ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

19.

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

GET PAY ซึ่งรวมถึงชื่อและโลโก้ รหัส การออกแบบ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรา (และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตจากเรา หากมี) เป็นเจ้าของสิทธิ์และส่วนได้เสียทั้งหมดใน GET PAY ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ได้และในลักษณะใดก็ตามถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่คุณในทรัพย์สินทางปัญญาของเราตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณต้องไม่ (ก) คัดลอก ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แปลง กระทำการดัดแปลงเพื่อสร้างสรรค์งานต่อเนื่องจากงานต้นฉบับ จำหน่าย มอบสิทธิ ขาย โอน จัดแสดงต่อสาธารณชน ทำซ้ำ ส่งผ่าน เคลื่อนย้าย เผยแพร่ หรือกระทำโดยวิธีใดเพื่อแยกส่วนประกอบของระบบ GET PAY (รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง) ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้งาน เว้นแต่ว่าจะมีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้เป็นอย่างอื่น (ข) มอบสิทธิ ให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ เคลื่อนย้าย ถ่ายโอน จำหน่าย หรือ หาประโยชน์ทางการค้าให้แก่หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามและ/หรือซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ (ค) สร้างลิงก์หรือเฟรมหรือการทำ mirror ซอฟท์แวร์บนเซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์ทางอินเตอร์เนตอื่น ๆ (ง) การรื้อโครงสร้างหรือวิธีเข้าสู่ระบบซอฟท์แวร์ของเราเพื่อ (1) พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่เพื่อแข่งขัน (2) สร้างสินค้าใหม่ตามแนวคิด คุณสมบัติ ชุดคำสั่งฟังก์ชั่น หรือแผนภาพกราฟิก หรือ (3) ลอกเลียนแนวคิด คุณสมบัติ ชุดคำสั่งฟังก์ชั่นหรือแผนภาพกราฟิก (จ) ออกโปรแกรมหรือสคริปต์อัตโนมัติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บสไปเดอร์ เว็บซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ หุ่นยนต์ เว็บแอ๊นท์ เว็บอินเด็กซ์ เว็บบอท ไวรัสหรือเวิร์มหรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้หลายครั้งต่อวินาที หรือสร้างภาระหนักหรือขัดขวางการทำงานและ/หรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (ฉ) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ แอปพลิเคชันค้นหาไซต์/การดึงข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์ชนิดควบคุมการทำงานด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ หรือดำเนินการเพื่อดึงข้อมูล ทำดัชนี ทำเหมืองข้อมูล หรือทำซ้ำไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอฟพลิเคชัน (ช) เผยแพร่ แจกจ่าย คัดลอกเนื้อหาไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเราครอบครอง โดยที่การกระทำดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจากเราหรือจากเจ้าของที่มอบสิทธิอนุญาตแก่เราก่อน (ซ) โยกย้ายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีในระบบ GET PAY 

20.

ห้ามสละสิทธิ์ 

การสละสิทธิ์หรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวของเราในการยื่นคำร้องต่อการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือในการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิอันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่สำคัญต่อบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ 

21.

ภาษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

22.

การโอนสิทธิ์

คุณรับประกันว่าการใช้บัญชี GET PAY จะใช้โดยคุณและเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองในฐานะเจ้าของบัญชีเท่านั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หากมีบุคคลใดที่ใช้บัญชีของคุณและ/หรือหากมีบุคคลใดที่กระทำการแทนในฐานะเจ้าของที่รับประโยชน์ของบัญชีของคุณนอกเหนือจากตัวคุณเอง คุณต้องแจ้งให้เราทราบผ่านทาง care@getthailand.com หากไม่มีรายงานจากคุณเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่กระทำการแทนในฐานะเจ้าของที่รับประโยชน์ คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของที่รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในบัญชีของคุณ

แม้ว่ายอดคงเหลือ GET PAY ของคุณอาจถูกโอนไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง บัญชี GET PAY ของคุณไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นได้ เราอาจโอนสิทธิ์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้กับบุคคลที่สามตามดุลพินิจอย่างเต็มที่ของเรา

23.

การเป็นโมฆะแยกส่วน

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอิงตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักกฎหมายใด ๆ บทบัญญัตินั้นหรือบางส่วนของบทบัญญัติดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แต่จะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

24.

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลไทย

25.

การแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะหรือบริการใด ๆ ที่มีให้บริการในบัญชี GET PAY อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของเราโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ การใช้งาน GET PAY ของคุณต่อไปหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นการตกลงและยอมรับการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หากคุณต้องการปฏิเสธการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม คุณต้องหยุดการเข้าถึงหรือใช้ GET PAY และ/หรือบริการของเรา และยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การใช้บัญชี GET PAY และ/หรือบริการ GET PAY ของคุณถือเป็นการอนุมัติของคุณที่จะต้องปฏิบัติตาม (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งาน GET (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ที่ใช้สำหรับคุณลักษณะการให้บริการแต่ละอย่างที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน GET (4) นโยบายความเป็นส่วนตัว และ (5) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

Close Menu